Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, skal sikre at virksomheter respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven krever at selskaper er åpne om tiltak de iverksetter for å identifisere og håndtere negative konsekvenser knyttet til deres aktiviteter.

Nasjonalt og internasjonalt har det vært et økende fokus på næringslivets samfunnsansvar, hvor åpenhetsloven er en del av denne utviklingen. Åpenhetsloven representerer Norges forpliktelse til å implementere internasjonale retningslinjer for menneskerettigheter i næringslivet.

Vesterålen Marine Olje og åpenhetsloven

Vesterålen Marine Olje følger Orkla ASAs retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På Orkla sine nettsider https://www.orkla.no/apenhetsloven/ kan du finne mer informasjon om hvordan de arbeider med dette.

I tråd med åpenhetsloven har Vesterålen Marine Olje publisert en redegjørelse som beskriver vårt eget arbeid med aktsomhetsvurderinger. Du kan lese mer om vår redegjørelse her:

Vi er forpliktet til å fremme en ansvarlig og transparent forretningspraksis, som vi tar alvorlig. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon.

The Transparency Act

The Transparency Act, which came into force on July 1, 2022, aims to ensure that businesses respect human rights and decent working conditions. The law requires companies to be transparent about the measures they implement to identify and manage negative impacts related to their activities.

Both nationally and internationally, there has been a growing focus on corporate social responsibility, with the Transparency Act being a part of this development. The Act represents Norway’s commitment to implementing international guidelines for human rights in business.

Vesterålen Marine Oil and the Transparency Act

Vesterålen Marine Oil adheres to Orkla ASA’s guidelines and procedures for managing actual and potential negative impacts on fundamental human rights and decent working conditions. More information on Orkla’s efforts can be found on their website: orkla.no/apenhetsloven.

In line with the Transparency Act, Vesterålen Marine Oil has published a statement detailing our own efforts with due diligence assessments. You can read more about our statement here: