FoU

FoU: Kompetanse for fremtiden

Restråstoff fra fiskeindustrien er for Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner et svært verdifullt råstoff, og denne oppfatningen deler vi med både forskning og fagfelt, fiskere og fiskemottak. Vårt team er et godt team med både bredde og dybde i kompetanse og erfaring, et team som stadig fortsetter å bygge på og oppdatere kunnskapen.

En mann og en dame som observerer
Olje utstyr

For Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er det viktig å være i takt med forskningen og være med på det som kan utvikle næringen. Sintef, Nofima, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet er nære samarbeidspartnere innenfor forskning og utvikling og flere mastergradsstudenter ved Universitetet i Tromsø har hatt studieopphold og skrevet oppgaver for oss. Kunnskapen og erfaringen som studentene sanker vil komme både oss og flere næringer til gode i fremtiden.

Verdifulle marine proteiner

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er bedrifter fundert på et grunnleggende engasjement for fagfelt og forskning innen hav- og fiskerinæring. Ronja Amalie Gabrielsen er mastergradsstudent ved Universitetet i Tromsø og skriver sin masteroppgave i samarbeid med Vesterålen Marine Proteiner.

Mastergradsstudenten i Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø fordyper seg i sammenhengen mellom sjømat og helse, nærmere bestemt helseeffekten av marine proteiner. Gabrielsen gjennomfører arbeidet med mastergradsoppgaven ved universitets-laboratoriet i Tromsø og har dialog med Vesterålen Marine Proteiner underveis. Dialogen med VMP tilfører masteroppgaven en næringsrettet vinkling som er verdifull for student og bedrift.

“Å ha masterstudenter som ser på nyttige problemstillinger for næringa og for bedrifter som oss, er en stor ressurs,” sier daglig leder i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner, Stian Frivåg.

“Det interessante med fiskeri og havbruk som fag er de ulike perspektivene og innfallsvinklene man kan jobbe med og ikke minst at det er et fag og ei næring i kontinuerlig endring og utvikling,” forklarer Gabrielsen. “Masteroppgaven min kan både knyttes opp mot folkehelseperspektivet, verdiskapning i fiskerinæringen og bærekraftig produksjon og utnyttelse av naturressursene.» Når det kommer til bærekraftige samfunn og folkehelse er den engasjerte mastergradsstudenten klar på hva som er utfordringa for verden i dag:

“Vi blir flere og flere mennesker i verden og vi må skaffe god og sunn næring til alle. Verden trenger kvalitetsproteiner, og det er her de marine proteinene kan komme til å spille en viktig rolle for fremtiden.”

Ved siden av studiet jobber Ronja som prosjektmedarbeider i Egga Utvikling hvor hun bidrar i prosjekter, hovedsakelig innenfor fiskeri. Hun synes det er spennende og givende å få følge med og holde seg oppdatert på hva som skjer i næringa. “Det er svært interessant å få se faget sitt i praksis og oppleve nytten av det jeg har lært etter fem år med studier,” forteller Ronja, som håper å få prøve seg på ulike jobber og oppgaver innen sjømatnæringa etter endte studier. “Jeg ønsker å fortsette å utvikle meg og lære mer, og ikke minst håper jeg på å få jobbe med aktører som har høye ambisjoner for fremtiden og som har gode verdier.”

 

«Som kystnasjon med store havområder og en ledende rolle innen forskning, har Norge et stort ansvar med å forvalte ressursene riktig» Ronja A. Gabrielsen, mastergradsstudent ved Universitetet i Tromsø.

Samarbeidet med mastergradsstudenter innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap er en viktig del av utviklingsarbeidet i Vesterålen Marine Olje og Vesterålen Marine Proteiner. Ved siden av Universitetet i Tromsø, er også Sintef, Nofima og Nord Universitet nære samarbeidspartnere innen FoU.

Andre utviklingsområder

En mann som jobber med tranproduksjon

Bærekraft: Den verdifulle næringskjeden

Drivkraften bak alt vi gjør i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er vårt engasjement for verdiskapning for leverandører og kjøpere.

En dame som stenger en krane

Utvikling: Fremtidsrettet og innovativ

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner vokser og det av en enkel grunn: Innovasjon. Havnæring, fiskeri og teknologi er i stadig utvikling.